Behandelovereenkomst

Datum: 11 januari 2022 Versie: 1.0.0

Betreffende cliënt:

Naam: [clientnaam]
Geboortedatum: [geboortedatum client] Adres: [adres client]

Behandelovereenkomst

Naam behandelaar: Loes Buijs
Naam praktijk: loesbuys.nl
Adres praktijk: van Leeuwenhoeklaan 13 5252 CA Vlijmen LVNT-licentienummer: 1501202
AGB-code- praktijk: 90060362
AGB-code-zorgverlener: 90100765
RBCZ-code: 1771194R

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut is gehouden aan de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) beroepscode.
De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Inhoudelijke informatie vanuit

de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet
toestemming heeft gegeven.
De gegevens kunnen geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.
De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult
gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven
eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar
bewaard na opnamedatum.
De cliënt gaat akkoord met het privacy regelement en algemene voorwaarden zoals omschreven op de website van loesbuys.nl

Afspraken behandelingen/consulten

Vooraf is de cliënt geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult.
De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens
vooraf een gesprek plaatsvindt.
Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling
een vervolg zal krijgen.
Een consult/behandeling duurt in principe één uur. indien nodig kunnen afwijkende
tijden (vooraf) worden afgesproken. Bij consultduur langer dan een uur, zullen deze kosten doorberekend worden Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen, bij voorkeur per
e-mail (eventueel door een bericht op app, voicemail of telefonisch), anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten

De kosten van de therapie bedragen €79.00 per consult.
De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 7 dagen te zijn voldaan.