Behandelovereenkomst

Naam behandelaar:               Loes Buijs

Naam praktijk:                        loesbuys.nl

Adres praktijk:                        van Leeuwenhoeklaan 13 5252 CA Vlijmen

LVNT-licentienummer:           1501202

AGB-code- praktijk:               90060362

AGB-code-zorgverlener:        90100765

RBCZ-code:                           1771194R

Naam cliënt:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoon nummer:

Datum dat de behandelovereenkomst wordt afgesloten:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut is gehouden aan de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) beroepscode.

De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De gegevens kunnen geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.

De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

De cliënt gaat akkoord met het privacy regelement en algemene voorwaarden zoals omschreven op de website van loesbuys.nl

Afspraken behandelingen/consulten

Vooraf is de cliënt geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult.

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Een consult/behandeling duurt in principe één uur. Indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken. Bij consultduur langer dan een uur, zullen deze kosten doorberekend worden.

Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen, bij voorkeur per e-mail (eventueel door een bericht op app, voicemail of telefonisch), anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Betaling en kosten

De kosten van de therapie bedragen €82.00 per consult.

De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie binnen 7 dagen te zijn voldaan.

De therapeut mag de factuur elektronisch versturen.

Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

De behandelingen/consulten worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed indien de cliënt aanvullend verzekerd is. De cliënt betaalt de factuur aan de therapeut en kan vervolgens zelf de factuur bij de zorgverzekering indienen.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de geplande consulten of behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, dient hij/zij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening door de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).

De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein bij de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar.

Bij geschillen met de therapeut: als een direct contact met de therapeut dat niet heeft kunnen oplossen, kunt u omtrent het verdere verloop contact opnemen met het secretariaat van de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). De medewerkers van het secretariaat kunnen u verder helpen en indien gewenst in contact brengen met de klachtenfunctionaris. Mocht ook de klachtenfunctionaris geen oplossing bieden, dan zijn de geschilleninstantie en eventueel het Tuchtrecht

Complementaire Zorg (TCZ) nog andere opties. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren.

Datum:

Plaats:

Naam cliënt:

Handtekening cliënt:

(of ouders/voogd)                   …………………….                             ….…………………….

Naam therapeut:        Loes Buijs